1.
Yosof M, Hama zakariya. Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 14 [cited 2024 May 20];1(2):99-106. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111943