1.
ภูยุทธานนท์ อ. วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 22 [cited 2024 May 21];7(13):1-13. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341