1.
อัซซอลีฮีย์ ม, รักษ์พลเมือง ช, บุญประกอบ พ. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 22 [cited 2024 May 24];7(13):45-58. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345