1.
ใหมคง เ, สันติวรานนท์ ส, สร้อยเพชรเกษม ช. ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 22 [cited 2024 May 21];7(13):71-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347