1.
พุ่มไสว ภ, ขุนเพชร ส, ชัยกุล ป, เต๊ะหละ อ. การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 22 [cited 2024 May 24];7(13):81-96. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380