1.
เหมกรณ์ ภ, วิรัชนิภาวรรณ ว. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 22 [cited 2024 May 21];7(13):97-112. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382