1.
หมัดตะพงศ์ น, การีนา อ. ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 21];7(14):1-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010