1.
แสงวนิชย์ ส. อิสลามและมนุษย์. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Apr. 17 [cited 2024 May 26];2(3):59-6. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015