1.
นุชมี อ, การีนา อ. การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 27];7(14):23-3. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040