1.
แก้วสีขาว ว, ปิลันธนานนท์ น. การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 27];7(14):69-78. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047