1.
วณิชย์กุล ณ. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 21];7(14):79-91. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048