1.
วิเศษสินธุ์ ฉ. การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 21];7(14):93-100. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050