1.
ยอดมณี เ. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Feb. 26 [cited 2024 May 28];7(14):141-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056