1.
มั่นคงพิทักษ์กุล ส, ธำรงธัญวงศ์ ส, สหพัฒนา ป, จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 27];6(12):35-53. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340