1.
รงเรือง ส. ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 28];6(12):55-69. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342