1.
ทอดทิ้ง พ, ยี่สุ่นทรง อ. สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 26];6(12):121-35. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352