1.
พัฒนปรีชาวงศ์ อ, แวนาแว อ, เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Apr. 17 [cited 2024 May 29];2(4):89-92. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053