1.
มะมิง ม, แวนาแว อ, เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Apr. 17 [cited 2024 May 28];3(5):115-7. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077