1.
ศาสนพิทักษ์ อ, คงประดิษฐ์ ส, ธำรงอาจริยกุล จ. มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Jun. 24 [cited 2024 May 20];9(17):115-23. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127