1.
แก้วกำพฤกษ์ ส, ลิ่วคุณูปการ น, กุฏิภักดี ฐ, มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Jun. 23 [cited 2024 May 21];9(17):77-90. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130169