1.
ศุภอักษร ช, ลิ่วคุณูปการ น, กุฏิภักดี ฐ, มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2024 May 21];9(17):29-42. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170