1.
สิงห์ศักดิ์ตระกูล ด, ลิ่วคุณูปการ น, กุฏิภักดี ฐ, มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Dec. 29 [cited 2024 May 21];9(18):17-32. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130176