1.
แซวกระโทก ส, วิบูลรังสรรค์ ส, หลินเจริญ เ, ปาณาวงษ์ ช. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Jun. 25 [cited 2024 May 20];9(17):145-53. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180