1.
สาระนะ ม, แตอาลี อ. มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Dec. 29 [cited 2024 May 28];9(18):45-56. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445