1.
ยีปาโล๊ะ ม, ขจรกิตติยา เ, ศิวดำรงพงศ์ ว, เล๊าะแม ย. สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Jan. 28 [cited 2024 May 28];8(16):135-43. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211