1.
บุญรัตน์ ว, ปฤชากุล ว. “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. HIKMAN_FTU [Internet]. 2019 Dec. 29 [cited 2024 May 21];9(18):119-2. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936