1.
อาแล ณ, สินจรูญศักดิ์ ฐ. ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้. HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2024 May 26];8(16):11-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398