1.
จะปะเกีย อ, จันทร์กิ่งทอ ก, จันทร์กิ่งทอง ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). HIKMAN_FTU [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2024 May 26];8(16):163-76. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435