1.
มะแก้ว ป. การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม. HIKMAN_FTU [Internet]. 2021 Jan. 14 [cited 2024 May 21];10(20):13-22. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908