1.
นุรักษ์ จ. การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา. HIKMAN_FTU [Internet]. 2021 Dec. 6 [cited 2024 May 26];11(22):1-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625