1.
เส็นหลีหมีน น. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ. HIKMAN_FTU [Internet]. 2021 Dec. 6 [cited 2024 May 26];11(22):81-90. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631