1.
สาเม๊าะ อ. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. HIKMAN_FTU [Internet]. 2021 Dec. 6 [cited 2024 May 29];11(22):235-48. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785