1.
หะยีเหย็บ ส. สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล. HIKMAN_FTU [Internet]. 2021 Dec. 20 [cited 2024 May 21];11(22):219-33. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207