วารสารหาดใหญ่วิชาการ ขอแจ้งปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ โดย

- บทความภาษาไทย จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

- บทความภาษาอังกฤษ จัดเก็บในอัตรา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

           โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: hu_apc@hu.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 *** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป