[1]
สุทธิโภชน์ ส. 2015. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบโดยใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 4, 2 (ธ.ค. 2015), 24–33.