[1]
อิ่มโสมนัสสกุล ช. 2015. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 5, 2 (พ.ย. 2015), 13–23.