[1]
ทองศิริ ว. 2016. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานในประเทศไทย: บุพปัจจัยและผลลัพธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 1 (พ.ค. 2016), 1–12.