[1]
เทพวัลย์ แ. 2016. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 1 (พ.ค. 2016), 73–83.