[1]
มีพงษ์ ส.ม. 2016. การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 2 (ธ.ค. 2016), 1–11.