[1]
จินดาโชติ ป. 2016. ความพร้อม สิทธิประโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 2 (ธ.ค. 2016), 23–33.