[1]
แย้มพริบพรี ภ. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองชะอำ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 2 (ธ.ค. 2016), 34–45.