[1]
พรหมอ่อน อ. 2016. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 6, 2 (ธ.ค. 2016), 58–67.