[1]
กองสุทธิ์ใจ ส. 2017. การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 7, 1 (พ.ค. 2017), 1–11.