[1]
ปรีเปรม พ. 2017. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 7, 1 (พ.ค. 2017), 66–75.