[1]
จันทร์ทรงพล ธ. 2017. บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 7, 1 (พ.ค. 2017), 76–83.