[1]
โท้ประยูร ญ. , แสงส่อง ส. , จันทร์ทรงพล ธ. และ กัลยาณมิตร ก. 2018. การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 1 (พ.ค. 2018), 1–9.