[1]
ผ่องแผ้ว อ., รัตนนาคะ น. , ณ นคร ส. และ ลัทธศักดิ์ศิริ พ. 2018. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 1 (พ.ค. 2018), 26–30.