[1]
จินดาโชติ ป. , พ้นภัย พ. , พูลลาภ ท. , คุณากร ม. และ ศรีรัตนา ภ. 2018. ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 1 (พ.ค. 2018), 69–74.