[1]
ภู่เจริญศิลป์ ส. 2018. ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 2 (พ.ย. 2018), 32–42.