[1]
สารพัด ส. 2018. เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 8, 2 (พ.ย. 2018), 61–67.